AKM - Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla yapılmaktadır.  

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (AKM), Kişisel Veri Sahipleri (İlgili Kişilerin) paylaştığı tüm kişisel verileri Kanun’a, T.C. Anayasası ve insan haklarına uygun bir şekilde işlemesi esnasında verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla, mevzuat uyarınca, uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır.

AKM, kişisel verileri hukuka uygun olarak toplamak, saklamak ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğun farkındalığı ile 6698 sayılı kanun kapsamında AKM Olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

İlgili Kişilerden toplanan kişisel veriler, Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde yürütülen hizmetler kapsamında ve Kanun’un 5. ve 6. Maddesi çerçevesinde aşağıda yer alan sebeplerle işlenmektedir.

 • AKM tarafından yürütülen hizmet, etkinlik, organizasyon ve projelerin yönetilmesi ve icrası,
 • AKM bünyesinde sunulan etkinlikler kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, etkinliklerin gerçekleştirilmesi, katılımcılarla iletişime geçilmesi gibi süreçlerin yürütülmesi,
 • AKM bünyesinde sunulan hizmetlere ilişkin bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama yapılması amacıyla izin verilen iletişim bilgilerine iletişim kanalları üzerinden ulaşılabilmesi,
 • AKM bünyesinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında elde edilen sözlü, yazılı, görsel ve işitsel kayıtların yayınlanması,
 • AKM bünyesinde sunulan hizmet ve ürünlerin ilgili kişinin tercihlerine göre özelleştirilmesi,
 • AKM tarafından yapılan çalışmalar, anketler, sosyal medya çalışmalarının yürütülmesi,
 • AKM’ye fiziki ve dijital platformlarda etkinlik, toplantılara ait görüntülerin paylaşılması,
 • İlgili Kişilerin talep, şikâyet, görüş ve önerilerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinin yürütülmesi,
 • Resmî kurumlarca ve ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi
 • AKM’ye ait fiziki mekânların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı ve sair sistemlerle sağlanması
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması ve ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Elde edilen kişisel veriler, ilgili mevzuat ve Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortakları, tedarikçiler, kanunen yetkili üçüncü kişiler ve talep edilmesi halinde resmi mercilerle Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında aktarılabilir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, İlgili Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemeye özen gösterilerek Veri Sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebiyle Kanunun 5. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel veriler, tüm iletişim araçları üzerinden, güvenliğin sağlanması amacıyla kurulan sistemler üzerinden ve fiziki ortamlarda toplanabilmektedir.

4. İlgili Kişinin Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları

Kanunun 11. maddesi uyarınca İlgili Kişi aşağıdaki haklara sahiptir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi şartları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde ve silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi durumlarında yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi, Kanun’un “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre talep ve şikayetlerini internet sayfamızda yer alan Başvuru Formu ile iletebilir. Talep, öneri ve şikayetlerin belirtildiği Başvuru Formu, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü adresine yazılı olarak, KEP adresine, e-posta adresine gönderilebilir.

AKM başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırır.

Kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve imhası ile ilgili detaylı bilgilere www.akmistanbul.gov.tr adresinde yer alan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ulaşabilirsiniz.  

Başvuru Formunu İndir